Khí hỗn hợp để giám sát địa chấn

Khí hỗn hợp để giám sát địa chấn

Hotline: 0936 363629 - 0904 683629 - 0987 382256

THÔNG TIN HỮU ÍCH

Khí hiệu chuẩn để giám sát địa chấn

Loại RM

RM không.

thành phần  

Quan hệ  

Đã mở rộng

Tính không chắc chắn

 

Khí hỗn hợp

BW (DT) 0159

He: 0,1%, Ar: 1,0%, H2: 0,1%, CO2: 25%, CH4: 1,0%  , cân bằng N2

1% ( k = 2)

 

Khí hỗn hợp

BW (DT) 0159

He: 1%, Ar: 1,5%, H2: 0,5%, CO: 2,5%  , N2 cân bằng

1% ( k = 2)

 

Khí hỗn hợp

BW (DT) 0159

CO: 5%, CO2: 15%, CH4: 5%, He: 0,1%, H2: 0,1%, Ar: 0,1%  , N2 cân bằng

1% ( k = 2)